ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FLIP@ONCE® ΤΗΣ OPTIMEDIA

Α. Βασικές αρχές  

1. Αυτή  η Άδεια Χρήσης (στο εξής για  συντομία: η «ΆΔΕΙΑ») είναι νομικά  δεσμευτική συμφωνία μεταξύ:  

    • της  εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.» (στο εξής για συντομία: η «OPTIMEDIA») και  

    • κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που  επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν λογισμικού FLIP@ONCE (στο εξής για συντομία: ο ΧΡΗΣΤΗΣ).  

2. Αφορά  την εμπορική εκμετάλλευση του  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «FLIP@ONCE» της OPTIMEDIA (στο εξής για συντομία: FLIP@ONCE®).  

3. Το προϊόν  FLIP@ONCE® προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του προϊόντος FLIP@ONCE®. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ της ΑΔΕΙΑΣ (ΧΡΗΣΤΗΣ) αποκτά κυριότητα μόνο επί των φυσικών φορέων δεδομένων (CD, DVD ή άλλων μορφών). Δεν αποκτά κανενός είδους κυριότητα επί του FLIP@ONCE®.  

4. Ο πηγαίος  κώδικας (source code) ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  με την παρούσα Άδεια στον κάτοχό της. Τυχόν τροποποιήσεις και ειδική παραμετροποίηση του FLIP@ONCE® μπορούν να γίνουν (αποκλειστικά) από τη OPTIMEDIA ώστε να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε Έργου, ωστόσο αποτελούν αντικείμενο ειδικής σύμβασης και όχι της παρούσης Αδείας.  

5. H χωρίς  άδεια χρήση του FLIP@ONCE® αποτελεί αδίκημα και διώκεται από το Νόμο. Η προμήθεια της παρούσης άδειας σημαίνει οριστική και αμετάκλητη αποδοχή όλων των όρων της από τον ΚΑΤΟΧΟ της ΑΔΕΙΑΣ. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσης άδειας θεωρούνται ουσιώδεις. Ο κάτοχος με την προμήθεια της παρούσης άδειας αποδέχεται ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για τις δυνατότητες του FLIP@ONCE®  και ότι αυτές καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις του.  

Β. Γενική περιγραφή  του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

1. Το FLIP@ONCE® αποτελεί πλατφόρμα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων που προσομοιώνουν το “ξεφύλλισμα» ενός έντυπου βιβλίου, όπως και την δημιουργία παρουσιάσεων σειριακών φωτογραφιών (slideshows). Τα παραγόμενα από το λογισμικό FLIP@ONCE® μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενσωματωθούν σε web sites καθώς και σε ψηφιακά μέσα όπως CD-ROM ή/και DVD-ROM. Πληροφορίες για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ υπάρχουν στο web site της OPTIMEDIA (www.optimedia.gr ή στο www.flipatonce.com

Γ. Δικαιώματα που πηγάζουν από την ΑΔΕΙΑ  

Με αυτήν  την ΆΔΕΙΑ χορηγούνται στον ΚΑΤΟΧΟ της τα εξής δικαιώματα:  

    I. Εγκατάσταση και Χρήση του Λογισμικού από τον χρήστη σε ένα και μόνο Η/Υ. 

    II. Η απεριόριστη χρήση για την δημιουργία ηλεκτρονικών εκδόσεων ξεφυλλίσματος από έντυπα που ανήκουν στον «χρήστη» είτε σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (παροχή υπηρεσιών μετατροπής εντύπων) και η ενσωμάτωσή τους σε on line μέσα (web site) ή off line μέσα (CD/DVD). 

Η OPTIMEDIA  (πλην του τιμήματος που προκύπτει για τη συγκεκριμένη ΑΔΕΙΑ) δεν διεκδικεί κανένα όφελος από τα κέρδη που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του FLIP@ONCE και αντιστοίχως αποποιείται πάσης φύσεως ευθύνες για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσεως του FLIP@ONCE® από τον «χρήστη». 
 

Δ. Παροχή Εγγύησης ποιότητας  

1. Το FLIP@ONCE παρέχεται σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο ανάπτυξης και δημιουργήθηκε με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες προγραμματισμού. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται λογισμικό εφαρμογών (software) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμφανίζονται σφάλματα σε όλες τις συνθήκες χρήσης.  

2. Τεχνικά  χαρακτηριστικά του FLIP@ONCE® για την παρούσα ΑΔΕΙΑ:

Έκδοση (version):    2.4

Λειτουργικό Σύστημα (O/S):  Windows 2000, ΧP, VISTA, Windows 7 (32-bit) 

Ε. Τεχνική υποστήριξη  

Το FLIP@ONCE® με την παρούσα ΆΔΕΙΑ δίδεται ως έχει και σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από την OptiMedia στον χρήστη μόνο μετά από την υπογραφή σχετικού ετήσιου συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης. 

ΣΤ. Ευθύνη 

1. ΟΥΔΕΜΙΑ  ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Κατά την μεγίστη έκταση που επιτρέπει ο εφαρμοστέος νόμος, η OPTIMEDIA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων και έμμεσων ζημιών για σωματική βλάβη, απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή επιχειρηματικών εργασιών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη xρηματική απώλεια), που πηγάζει από την xρήση ή την αδυναμία xρήσης του FLIP@ONCE®.  

2. Ο Κάτοχος  της άδειας φέρει την αποκλειστική  ευθύνη για την επιλογή, εγκατάσταση  και χρήση του FLIP@ONCE, καθώς και για τα αποτελέσματα που αυτά συνεπάγονται.  

Ζ. Δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας  

1. Το ΠΡΟΪΟΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FLIP@ONCE® σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και διατίθεται από την εταιρεία OPTIMEDIA, στην οποία ανήκει και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία.  

 

Η. Ιδιαίτεροι περιορισμοί & όροι χρήσης 

1. Πέραν των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την παρούσα ΆΔΕΙΑ, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, διάθεση, χρήση του FLIP@ONCE® χωρίς την έγγραφη άδεια της OPTIMEDIA.  

2.  Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη εκπόνηση (Reverse Engineering), αποκωδικοποίηση ή απομεταγλώττιση του FLIP@ONCE®.  

3. Απαγορεύεται αυστηρά η δωρεάν προσφορά, η εκμίσθωση, η ενοικίαση και ο δανεισμός του FLIP@ONCE®.  

4. H συγκεκριμένη έκδοση του FLIP@ONCE® επιτρέπει την παραγωγή και διάθεση προϊόντος ή υπηρεσιών από τον χρήστη προς τρίτους, επιπρόσθετα με τη χρήση για μετατροπή και δημιουργία εκδόσεων που ανήκουν στον «χρήστη». Για παράδειγμα: η δημιουργία μετατροπή εκδόσεων (αρχεία pdf, jpg, Microsoft Word) σε ηλεκτρονική μορφή ξεφυλλίσματος για πελάτη ή συνεργάτη του «χρήστη» με ή χωρίς αμοιβή για την παρεχόμενη μετατροπή.  

5. Ο «χρήστης» είναι υπεύθυνος για την νόμιμη χρήση του FLIP@ONCE® από το προσωπικό της εταιρίας του και τυχόν συνεργάτες του.  

6. Η παρούσα ΆΔΕΙΑ μπορεί να αλλάξει ή να καταργηθεί από τη OPTIMEDIA χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ συμφωνιών και συμβάσεων που έχουν καταρτισθεί πριν από τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της ΑΔΕΙΑΣ. 

7. Περισσότερες της μίας άδειας χρήσης του FLIP@ONCE® παρέχονται με την ρητή αναφορά τους στην αρχή του παρόντος συμφωνητικού. 

Θ. Επίλυση διαφορών  

1. Αυτή  η ΆΔΕΙΑ Χρήσεως Λογισμικού  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και  αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους  τους ανωτέρω όρους.